Ventilationsflöde och fukt

Luftfuktigheten inomhus styrs av den fuktighet som råder utomhus, ventilationsluften tas ju utifrån. Relativa luftfuktigheten utomhus varierar inom ett snävt intervall, 65 – 90 %, under året, medan den inomhus kan sjunka till märkbart låga nivåer vintertid. Inomhus sker ett fukttillskott av människor och processer. Eftersom människan avger cirka 40 g vattenånga per timme skulle det krävas ett luftflöde på ca 2 l/s,person för att inte luftfuktigheten skulle bli för hög.

Människans förmåga att avgöra relativa fuktigheten i luft är begränsad. Optimalt bör den dock ligga mellan 40 och 60 % inomhus som är det område där påverkan från bakterier, virus, svamp, kvalster etc är minst. Alltför låg relativ luftfuktighet inomhus, under 20 %, kan ge besvär med torra slemhinnor och hud. Vissa material blir lättare statiskt laddade och dammalstringen ökar. Ofta visar det sig dock att klagomål på torr luft egentligen är en indikator på andra problem, t ex för mycket damm, höga koncentrationer av kemiska ämnen eller helt enkelt bara för hög lufttemperatur. En för hög luftfuktighet å andra sidan, över 70 %, medför ökad risk för kondensutfällning på byggnadsdelar och tillväxt av kvalster och alger. Även gasavgivningen från material och inredning ökar vid hög relativ fiiktighet.